Betonschade

Ondanks de vele bijzondere eigenschappen van beton ontstaat er ook schade aan beton, die reparatie en bescherming noodzakelijk maakt. Verschillende invloeden van binnenuit of van buitenaf kunnen de kwaliteit en bestendigheid van beton zeer nadelig beïnvloeden. Door de typische toepassing van staal in beton c.q. gewapend beton, ontstaat één van de belangrijkste schademechanismen, namelijk het roesten c.q. corroderen van de wapening. Dit is meestal het gevolg van de carbonatatie (een chemische reactie waarbij koolstofdioxide reageert met calciumhydroxide) van beton en door indringing van chloride (bijvoorbeeld dooizout). Daarbij komen ook nog schades door het constant indringen van vocht via extreem kleine of grote scheurvorming wat eveneens weer kan leiden tot corrosie en vorstschade.

Schades aan gewapend beton kunnen worden verdeeld in aantasting van het beton, de eigenlijke betoncorrosie en schade aan beton als gevolg van corrosie aan de wapening. Schades aan het beton zelf kunnen het gevolg zijn van:

  • Ongeschikte materialen bij de productie van het beton
  • Onverdraagzaamheid van de verschillende bestanddelen
  • Invloeden vanuit de omgeving
  • Het gebruik van het beton
  • Constructiefouten
  • Uitvoeringsfouten

Afhankelijk van de omstandigheden waaraan het beton is blootgesteld, zijn er verschillende vormen van aantasting:

  • Door vorst, met of zonder dooizout
  • Door chemische invloeden
  • Door mechanische belasting en slijtage

Aan deze opsomming kan gezien worden dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen omgevingsinvloeden en productietekortkomingen. Milieu-invloeden kunnen afvalgassen zijn, zure regen, vorst, dooi, maar ook eenvoudig het CO2 uit de lucht. Hierbij wordt ofwel direct schade aan het beton aangebracht of de eigenschappen dusdanig veranderd dat de wapening in het beton begint te roesten. Omdat gecorrodeerd c.q. geroest staal een groter volume heeft dan niet gecorrodeerd staal ontstaan er enorme krachten en spanningen. Het beton op het staal kan gaan scheuren of van de ondergrond los springen. Wanneer de wapening vlak aan het oppervlak ligt kunnen dergelijke schades, indien het beton niet beschermd is, zeer snel ontstaan.

Recente projecten